Maisto mokslo institutas

Nacionalinis Maisto mokslo institutas keičia aplinką kurdamas žinias ir technologinius sprendimus žmogaus gerovei prevencinių ir darnių maisto sistemų imtyje, kartu plėtodamas maisto užtikrinimo galimybes augančio pasaulio poreikiams. Mokslo veikla: subalansuoto ir sveikatai palankaus maisto ir maisto technologijų kūrimas ir tobulinimas, darniųjų maisto sistemų vystymas, vartotojo ir maisto gamintojo sąveikos veiksmingumo užtikrinimas

Rask studijas

Maisto instituto misija – motyvuojant lyderius įkvepiančia kūrybine aplinka vykdyti pasauliniu mastu pripažintus mokslinius tyrimus, kurti žinias bei novatoriškas technologijas maisto mokslo, saugos ir teisėkūros srityje nacionaliniu ir tarptautiniu mastu.

Maisto instituto vizija – tarptautiniu ir nacionaliniu mastu pripažintas maisto krypties mokslinių tyrimų ir taikomosios mokslinės veiklos universiteto padalinys, tenkinantis maisto rinkos augimo bei aukštos kvalifikacijos mokslininkų rengimo poreikius.

Strateginiai tikslai

  1. Tarptautiniu lygiu pripažintų žinių ir technologijų kūrimas bei perdavimas.
  2. Universiteto veiklų sutelkimas žmogaus gerovei ir darniai šalies raidai.
  3. Universiteto darni raida, užtikrinanti veiklos kokybę ir efektyvumą.

Nacionaliniame maisto mokslo institute:

– kuriama unikali tarpdalykinio bendradarbiavimo ir ambicingos akademinės maisto mokslo veiklos aplinka
– vykdomi tyrimai glaudžiai bendradarbiaujant su nacionalinėmis, tarptautinėmis tarnybomis, industriniais partneriais, kitais mokslo tyrimų institutais ir pavieniais mokslu ir inovacijomis „gyvenančiais“ asmenims
– spendžiami globalūs visuomenės klausimai  susiję su saugaus maisto užtikrinimu

Nacionalinis Maisto institutas yra funkcionaliojo maisto mokslo ir technologijų pradininkas Lietuvoje. Bendradarbiaujant su tarptautine mokslo bendruomene, instituto mokslininkų dr.D. Sekmokienės, dr.A. Liutkevičiaus iniciatyva Lietuvoje patvirtinta Nacionalinė funkcionaliojo maisto koncenpcija (2003) ir pradėti funkcionaliojo maisto ir technologijų kūrimo darbai su Lietuvos ir užsienio pramonės užsakovais. Gauti LR patentai Nr. 5101 „Funkcinių gėrimų su Omega-3 riebalų rūgštimis gamybos būdas“ (išradėjas – dr. A. Liutkevičius) ir Nr. 6375 Gėrimas iš išrūgų (2017) (išradėjai – dr. A. Liutkevičius ir V.Speičienė).
Nacionaliniame Maisto mokslo institute sukurta ir saugoma unikali mikrobiologinių raugų kultūrų kolekcija, kurią mokslininkai naudoja naujų, specializuotos mitybos maisto kūrimo procese, maisto saugos ir maisto gamybos aplinkos prevencijai užtikrinti.
Veikia Maisto tyrių centras, turintis akredituotas mikrobiologijos ir chemijos tyrimo laboratorijas (ISO 1725), kuris yra kartu ir patariamasis, konsultacinis ir ekspertinis vienetas, verslui, viešajam sektoriui ir visuomenei (vad. dr.G. Garmienė).
Teikia mokslines konsultacijas nacionalinėms ir tarptautinėms organizacijoms ir tarnyboms. Instituto mokslininkai patariamuoju balsu dalyvauja Europos komisijos Tyrimų ir Inovacijų direktorato SCAR Food systems komiteto veikloje (nuo 2016), ISO standartų komiteto veikloje (nuo 2010), EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), ENGIHR (European Network for Gastrointestinal Health Research), Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio mokslo tarybos bei Lietuvos standartizacijos departamento techninių komitetų veiklose (nuo 1999).
O svarbiausia – unikali ir šiuolaikiška analitinė tyimų įranga bei kompetetingas kolektyvas sujungia visas suinteresuotas maisto mokslu ir technologijomis šalis į vieną visumą prasmingoms veikloms mokslo aplinkoje.

Įsteigtas 1957 m gegužės mėn. Kaune kaip Respublikinė pienininkystės tyrimų laboratorija.
1958 m. liepos mėn. l d. virto Sąjunginio sviesto ir sūrių pramonės mokslinio tyrimo instituto filialu.
1991 m. birželio 21 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 245 įkurtas Lietuvos maisto institutas (LMaI). Jo veikla buvo nukreipta svarbiausioms Lietuvos maisto produktų gamybos problemoms spręsti, mokslinėms, praktinėms ir metodinėms paslaugoms teikti. Palaipsniui buvo plečiama instituto specializacija, siekiama aukštesnės mokslinių tyrimų kokybės ir integracijos su aukštosiomis mokyklomis.
2001 m. balandžio 4 d. LR Vyriausybės nutarimu reorganizuotas į valstybinę mokslo įstaigą ir instituto steigėjo funkcijas pavesta vykdyti KTU.
2001 m. kartu su Biotechnologijos institutu (Danija), vykdytas projektas, kurio metu  buvo pasiruošta  bandymų laboratorijos akreditacijai bei juslinės analizės laboratorijų sukūrimui Lietuvoje. 2002 m. Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras akreditavo Instituto Bandymų laboratoriją pagal LST EN ISO/IEC 17025 reikalavimus atlikti maisto produktų fizikinius cheminius ir mikrobiologinius bandymus.
2003 m. balandžio 1 d. LR Vyriausybės nutarimu Nr. 389 valstybės mokslo įstaiga Lietuvos maisto institutas pertvarkytas į universiteto mokslo institutą KTU Maisto institutą ir patvirtintos pagrindinės Instituto veiklos kryptys:

  • maisto kokybės ir saugos valdymo ir užtikrinimo sistemų moksliniai tyrimai;
  • geros kokybės ir sveiko maisto technologijų moksliniai tyrimai;

2016 m. institutas perkeltas į KTU miestelį.

Tyrėjai

Vijolė Bradauskienė

Dr. Vijolė Bradauskienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Jolita Jagelavičiūtė

Dokt. Jolita Jagelavičiūtė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Alvija Šalaševičienė

Dr. Alvija Šalaševičienė

Direktorė
Natalija Makštutienė

Dr. Natalija Makštutienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Ingrida Mažeikienė

Dr. Ingrida Mažeikienė

Vyriausioji mokslo darbuotoja
Ingrida Pauliukaitytė

Dokt. Ingrida Pauliukaitytė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Karolina Almonaitytė

Dr. Karolina Almonaitytė

Mokslo darbuotoja
Dr. Lina Trakšelė

Dr. Lina Trakšelė

Mokslo darbuotoja
Žydrūnė Gaižauskaitė

Dokt. Žydrūnė Gaižauskaitė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Antanas Šarkinas

Dr. Antanas Šarkinas

Vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Darius Černauskas

Dr. Darius Černauskas

Mokslo darbuotojas
Dokt. Aelita Zabulionė

Dokt. Aelita Zabulionė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Vilma Speičienė

Vilma Speičienė

Jaunesnioji mokslo darbuotoja
Dr. Sandra Kiseliovienė

Dr. Sandra Kiseliovienė

Mokslo darbuotoja
Dr. Raimondas Narkevičius

Dr. Raimondas Narkevičius

Mokslo darbuotojas
Dr. Irena Mačionienė

Dr. Irena Mačionienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja
Dr. Lina Vaičiulytė –Funk

Dr. Lina Vaičiulytė –Funk

Vyresnioji mokslo darbuotoja
 

Partneriai ir bendradarbiavimas